Què farem i per què?

Es parteix d’uns éssers vius imaginaris, els Caminalcules, perquè l’alumnat intenti reconstruir-ne la història evolutiva partint d’evidències parcials, com la seva morfologia, seqüències d’ADN i successions faunístiques. En aquest marc, els alumnes ressegueixen els processos de creació del coneixement científic (elaboració d’hipòtesis, canvis en els models explicatius a partir de noves dades, discussió i argumentació…) culminant en un congrés científic en el que els alumnes presenten en format de pòster científic les dades obtingudes amb un nou Caminalculat, que interpreten en el marc de la classificació taxonòmica construïda per tot el grup-classe com a comunitat .

Els objectius d’aprenentatge de l’activitat són:

  • Conèixer i saber interpretar els diferents tipus d’evidències de l’evolució.
  • Participar i entendre les dinàmiques de creació del coneixement científic.
  • Raonar i comunicar científicament: extreure conclusions de dades i comunicar-les en format de pòster científic.

El gràfic final desglossa i concreta aquests objectius.

esquema

Context

Model Teòric

Què fa l'alumnat?

Context

Existeixen més de 70 Caminalculats diferents. Són organismes sobre l’evolució dels quals els alumnes no tenen idees prèvies i es poden proporcionar de manera gradual, donant lloc a successives modelitzacions del procés d’evolució.

Tot i ser una situació abstracta, té l’avantatge que en iniciar-se com a indagació en base a la mera comparació entre morfologies, tots els alumnes són capaços de participar en l’activitat.

L’aparició de cada nou Caminalculat genera noves situacions i reinterpretacions dels models previs i promou la reflexió sobre les dinàmiques de creació i validació del coneixement científic. 

Acció / Presa de decisions

L’activitat convida l’alumnat a argumentar i prendre decisions en un context que permet diverses possibilitats, i en cap moment se li ofereix la “resposta correcta”. Aquest aspecte és important, ja que l’alumne percep que l’únic fonament perquè quelcom sigui considerat cert és la interpretació consensuada i raonada d’evidències observables.

L’alumnat ha d’avaluar contínuament el procés de recerca, construint diverses interpretacions de l’evolució dels Caminalculats en base al model científic de l’evolució biològica, i amb cada incorporació d’una nova espècie ha de discutir i argumentar cada modificació amb els membres del seu equip, en base a la importància que s’atorga a diversos caràcters (forma de les ungles, taques, forma del cos) que en ocasions es contradiuen entre si en ser interpretats en clau evolutiva. Al final del congrés, es proposa als alumnes fer servir el coneixement de cadascun dels pòsters per a reinterpretar de nou les dades, resultant en un nou model explicatiu de l’evolució dels Caminalculats que només emergeix quan es tenen conjuntament els resultats de la tercera etapa de tots els alumnes. 

Dificultats o reflexions sobre l'activitat

Els alumnes, de manera general, s’impliquen molt en l’activitat, cosa que atribueixo al fet que pel seu format gràfic permet a tots els alumnes participar des del principi. Petits detalls com donar als alumens càrrecs en l’organització del congrés, i que aquest consti en targetes que portin visibles, afavoreixen que els alumnes entrin en el rol d’investigadors científics. Pel contingut abstracte (es tracta d’animals imaginaris) convé ajudar l’alumnat a connectar els raonaments i models adquirits mitjançant el treball fet amb els Caminalculats amb altres contexts més propers i rellevants per a l’alumnat. Comentar notícies recents de descobriments evolutius és una proposta de l’activitat que pot ser d’utilitat en aquest sentit.

Crèdits

Autor/a: Jordi Domènech-Casal, a partir de propostes prèvies de Sokal (1983) i Gendron (2000).

Centres on s’ha aplicat l’activitat: INS Marta Mata, de Montornès del Vallès (cursos 2011-2012, 2012-2013) i INS Vilanova del Vallès (cursos 2013-2014, 2014-2015).

Agraïments: a l’alumnat participant i als Científics Investigadors Irma Roig (CSIC), Neus Cols (UB) i Cristian Cañestro (UB).

Referències
  • A phylogenetic analysis of the Caminalcules. I. The data base. Systematic Zoology (1983) 32 (2): 159–184.Sokal, R. R.
  • The Classification & Evolution of Caminalcules.The American Biology Teacher (2000), 62 (8): 570–576. Gendron, R. P.

Deixa un comentari