Què farem i per què?

En aquesta activitat es vol que l’alumne respongui amb un text la pregunta que planteja el títol. Abans de fer el text es plantegen diferents preguntes, lectures i anàlisi de dades.

Per començar  es fa llegir i es comenta la pregunta del títol,  Desprès es demana que els alumnes individualment pensin i responguin les tres preguntes inicials per fer-los  pensar sobre el problema de l’aigua al món, i veure quines idees tenen sobre aquest problema. És tracta de veure conjuntament que el problema de l’aigua és complex i no té una resposta fàcil.

Després es fa llegir i pensar dues respostes a la pregunta inicial, respostes que parteixen de models ideològics i econòmics diferents. Es tracta que els alumnes vegin les diferencies entre una i altre explicació i també vegin que cada explicació es refereix a dades que poden ser certes. És important fer el quadre comparatiu de les dos explicacions.

Abans de demanar el treball final que és un text de resposta a la pregunta inicial, es demana als alumnes que analitzin algunes dades que es recullen en el pòster, també cal que els alumnes pensin sobre els coneixements, que se suposa que tenen,  sobre el cicle de l’aigua natural i urbà. És important diferenciar disponibilitat d’aigua de disponibilitat d’aigua potable.

Abans que cada alumne faci el text final cal insistir en que tinguin en compte les informacions que aporta el pòster i les diferents maneres de veure i explicar.

Context

Model Teòric

Què fa l'alumnat?

Context

Debat  sobre la manca o suficiència de l’aigua en el món.

El debat és actual i hi ha diverses respostes.

Sovint es planteja a l’alumnat la necessitat d’estalviar aigua, però es fa des de una mirada molt propera amb l’objectiu de disminuir–ne el consum.

Per altra banda hi ha la idea del cicle de l’aigua que no s’atura i la idea confosa que molts països tenen manca d’aigua per sequera, i en molts casos no és manca d’aigua, és manca de sanejament.

El pòster presenta dades  que són el referent a partir de les quals es planteja l’activitat i hi poden sorgir els dubtes i les preguntes. 

Acció / Presa de decisions

Promou una reflexió crítica entorn al problema plantejat, a partir de la lectura i interpretació de dades, gràfics i imatges del pòster i la lectura de dos textos que presenten dues respostes al debat, la resposta Malthusiana i la  resposta sobre la distribució equitativa. Demana prendre postura justificada en aquest debat.

Dificultats o reflexions sobre l'activitat

Els alumnes els costa interpretar la informació que dona el pòster. Les preguntes de l’activitat ajuden a fer-ho.

Costa triar dades que puguin justificar una o altre teoria.

Costa comparar les dues teories.

Aspectes a millorar:

És important comentar tot el que diu el pòster amb veu alta tot el grup abans que es posin a fer l’activitat per grups petits de tres o quatre persones.

També és important parlar de les respostes que han donat a les qüestions plantejades abans de fer el text darrer, aquest ha de ser individual.

Crèdits

Autor/a: Montserrat Roca amb el material de :  Més enllà de l’escassetat: el poder, la pobresa i la crisi mundial de l’aigua, material didàcticbasat en l’Informe sobre el desenvolupamenthumà 2006 del Programa de les NacionsUnides per al Desenvolupament

Centres on s’ha aplicat l’activitat: Institut Pla de les Moreres de Vilanova del Camí.

Referències

Activitat adaptada dels següents materials:

Pòster

Material per l'alumnat

Deixa un comentari