A partir de la reflexió sobre la pregunta: Per què la crisi de l’aigua afecta als mes pobres? s’aprofundeix en el cicle social de l’aigua més enllà del cicle natural. Aquest es relaciona amb un seguit de processos (canvis d’estat) que succeeixen de forma contínua i que determinen els fluxos d’aigua a la Terra. Finalment es fa un debat al voltant de la problemàtica de l’aigua com a bé escàs, les conclusions del qual es comunicaran en un pòster virtual o físic amb la finalitat de difondre i conscienciar a tercers sobre el tema.

Context

Model Teòric

Què fa l'alumnat?

Context

Il·lustració obtinguda de Unescocat

A partir del pòster 3 de la UNESCO es fa una reflexió  sobre la problemàtica de l'aigua, entesa com a recurs limitat de difícil accés a determinats llocs del planeta, i de risc per a la salut degut a la contaminació de les aigües. Aquesta  reflexió inicial  haurà de portar a la necessitat d’aprofundir prèviament en el coneixement de la dinàmica de l’aigua a la Terra.

Acció / Presa de decisions

L’alumnat al finalitzar l’activitat haurà de prendre decisions pel que fa, tant a mesures personals (d’estalvi o prevenció de contaminació) com les que proposa com a fonamentals per a difondre a la comunitat educativa

L’alumnat hauria de ser capaç de transferir les idees d’estalvi a altres recursos limitats.

Dificultats o reflexions sobre l'activitat

La cerca immediata a la xarxa provoca, de vegades, respostes no reflexionades. La manca d’autonomia o falta d’entrenament en la participació activa a l’aula en són una dificultat afegida. Tot i això, l’alumnat s’ha interessat per l’activitat.

Aspectes a millorar: caldria afegir una activitat final sobre petjada d'aigua per tal que siguin conscients de la quantitat de litres d'aigua que es necessiten per tal de fabricar productes propers amb ells que a priori no contenen aigua, tal com un full de paper, un jersei, una taula...

Crèdits

Autor/a: Activitat feta al CDEC a partir de les activitats de Montserrat Roca i d’altres sobre l’aigua a la Terra i que es troben a l’ARC

Centres on s’ha aplicat l’activitat:: Institut de Vacarisses, primer d'ESO, 2015-16

Agraïments: El professorat del departament de Ciències de l’institut de Vacarisses han comptat amb la participació de Mariona Domènech i Montserrat Cabello

Referències

Referències: 

Unescocat

Deixa un comentari