A partir dels productes de neteja que utilitzem habitualment a casa es treballa la idea de dissolució, i la importància de la funció de l’aigua en les dissolucions aquoses.
Es constata que les interaccions fortes entre dissolucions aquoses d’ àcids, bases i sals són degudes a la presència de ions en dissolució, i que aquests ions tenen diferents propietats.
S’identifiquen ions en dissolució a partir d’identificar la conductivitat elèctrica en les solucions aquoses i de mesurar-ne el seu pH . A partir del comportament d’aquestes dissolucions s’interpreta el PH.

Finalment es fa un anàlisi crític de la validesa científica d’un anunci publicitari sobre la síntesi d’un producte de neteja multi usos i ecològic.

Context

Model Teòric

Què fa l'alumnat?

Context

A partir dels productes de neteja que utilitza la persona que neteja l’Institut es fa reflexionar sobre les diferents propietats dels productes de neteja, en funció de si són àcids o bases. S’incideix en el lleixiu, per les seves propietats bactericides i oxidants. 

A continuació, experimentant sobre les propietats d’aquests productes (conductivitat elèctrica i acidesa) es treballen les idees claus d’àcids i bases.

Finalment es fa reflexionar sobre l’etiqueta d’un producte de neteja comercial.

Acció / Presa de decisions

L’alumnat al finalitzar l’activitat haurà de prendre decisions pel que fa a la síntesi a casa d’un producte de neteja multi usos i ecològic, tot comunicant aquesta decisió en un text augmentatiu. 

Enllaços

 

 

Referències

Deixa un comentari