Què farem i per què?

 A partir del visionat de la cursa en la que l’Usain Bolt va assolir el record del món es proposa  als alumnes:

Ara ho farem nosaltres i estudiarem i compararem els moviments !

Que ens farà falta?  Després d’un cert diàleg a classe s’acaba consensuant:

  • Un model que ens ajudi a comprendre el moviment que té lloc ( la cinemàtica de 4t d’ESO, moviment rectilini uniformement accelerat),
  • una eina per prendre dades (vídeo) i processar les imatges i,
  • un instrument, per descriure matemàticament les corbes de les dades obtingudes.

Finalment prendrem consciència de la interrelació entre física, tecnologia i matemàtiques a partir de la seva utilització per interpretar la realitat.

Context

Model Teòric

Què fa l'alumnat?

Context

El context escollit ha estat l’esport. La immensa majoria dels estudiants fan algun tipus d’esport i és, per tant, una situació quotidiana que pot tenir sentit i/o interès per a l’alumne.

Tot plegat comença amb el visionat de la cursa dels 100 m llisos en la que Usain Bolt va batre el record mundial de la distància i la lectura d’una crònica periodística que l’analitza superficialment, de manera que deixa molts interrogants per respondre.

La situació permet als estudiants reflexionar sobre com es desenvolupa la cursa i quins ginys tecnològics i matemàtics poden ser útils per estudiar-la a fons. A més poden realitzar l’experiència i  aconseguir comprendre i comparar el moviment de les seves pròpies curses.

Acció / Presa de decisions

Els alumnes experimenten la connexió entre una activitat molt familiar per a ells, l’esport, i la física. D’altra banda es treballa la competència comunicativa, ja que hauran de realitzar un informe en el que raonin a través de les proves obtingudes. En aquests informes es dibuixen conclusions en el sentit de com optimitzar la seva pròpia cursa (educació física) i en relació amb la biomecànica dels esportistes. Igualment mostren una clara presa de consciència del vincle entre física, tecnologia i matemàtiques que també queda reflectit en les conclusions.

Dificultats o reflexions sobre l'activitat

Als alumnes els hi suposa molta dificultat incloure les matemàtiques en altres contextos. També mostren molt poques habilitats a l’hora d’escriure l’informe.

D’altra banda sobta veure com els motiva precisament la sinergia entre la tecnologia, les matemàtiques i la física.  

Aspectes a millorar: Convertir la fitxa d’autoavaluació de l’informe en una rúbrica amb nivells.

Crèdits

Autor/a: Julià Hinojosa

Centres on s’ha aplicat l’activitat: 1r Batxillerat de l’Escola Pia de Sarrià-Calassanç

Agraïments:  A l’Escola Pia de Sarrià-Calassanç i al CDEC.

Enllaços

Física en Context, Centre de Documentació i Experimentació en Ciències Departament d'Educació

Software Kinovea 

Deixa un comentari